درس دانش خانواده و جمعیت چیست

دانش خانواده و جمعیت

درس دانش خانواده و جمعيت
File Format: PDF/Adobe Acrobat
درس. دانش خانواده و جمعيت. استاد. سيد. ابوالحسن. موسو. ی. قدمگاه. ی. پایيز. 3131. منبع انتشار … مهمترين خصوصيتي كه مي خواهيد همسر شما نداشته باشد چيست ؟ ❖.
uast33.ir
تأملی در کتاب «دانش¬خانواده و جمعیت» نوشته جمعی از نویسندگان
کتاب «دانش خانواده و جمعیت» عنوان دو واحد درسی است که با مصوبه شورای برنامه ریزی آموزش عالی در زمره دروس معارف اسلامی ـ (گرایش اخلاق … هدف از ارائه این درس چیست؟
hawzah.net
جایگزینی درس دانش خانواده و جمعیت با جمعیت و تنظیم خانواده – معاونت …
جایگزینی درس دانش خانواده و جمعیت با جمعیت و تنظیم خانواده. دانلود فایل · شرح وظایف · خدمات · چارت سازمانی · دفتر گسترش آموزش عالی · دفتر برنامه ریزی آموزش عالی.
edu.msrt.ir
دانش خانواده و جمعیت – گروه معارف اسلامی
برنامه کلاسی دروس معارف. اندیشه اسلامی۱ (معارف۱) · اندیشه اسلامی۲ (معارف۲) · انسان در اسلام (معارف۲) · اخلاق اسلامی · فلسفه اخلاق (اخلاق اسلامی) · آیین زندگی (اخلاق …
scu.ac.ir
دانش خانواده و جمعیت – ویرگول
هدف از ارائه این درس چیست؟ در این مصوبه هدف از این درس، آشنایی دانشجویان با مبانی و آموزه های بنیادین خانواده و مهارتهای تشکیل، تحکیم و تعالی این نهاد و همچنین …
virgool.io
دانش خانواده و جمعیت – مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان
برخی موضوعات این درس: تغییر نگرش نسبت به شاد کردن اعضای خانواده; جایگاه شوخی و مزاح در خانواده; مهارت‌های سازگاری و رفتاری در خانواده …
lms.nahad.ir
عناوین جدید دروس گروه معارف اسلامی
نام درس. تعداد واحد. مبانی نظری اسلام. ( 4 واحد ). 1-اندیشه اسلامی (1) ( مبدا و معاد ) … علاوه بر دروس فوق گذراندن درس «وصایای حضرت امام(ره)» و«دانش خانواده و جمعیت» نیز  …
islamic.iiau.ac.ir
مجموعه بخشنامه‌های درس دانش‌ خانواده و جمعیت – معاونت آموزشی
مجموعه بخشنامه‌های درس دانش‌ خانواده و جمعیت. دانلود فایل. دسته ها. – آیین‌نامه‌های مهم-همه مقاطع; – دکتری‌تخصصی · – …
edu.iausr.ac.ir
ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﺤﺘﻮاي درس داﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧ
File Format: PDF/Adobe Acrobat
Oct 21, 2016 ﻫﺪف. : ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش درس داﻧﺶ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻤ. ﻌﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. روش. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺷﺒﻪ. آزﻣﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ.
ksiu.nahad.ir
دانش خانواده و جمعیت – دانشگاه فردوسی مشهد
Dec 14, 2020 دانش خانواده و جمعیت. معرفی درس; معرفی استاد; جلسات درس; فایل های درس …
ocw.um.ac.ir
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در دانلود